Statut Siemiatyckiego Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych w dalszej  części statutu nazywane jest w skrócie SKIG

§ 2

 1. SKIG posiada osobowość prawną
 2. Siedzibą SKIG-u jest miasto Siemiatycze
 3. SKIG działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.- Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.)
 4. SKIG swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów SKIG może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. SKIG może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 6. SKIG opiera swoją działalność na nieodpłatnej pracy członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 7. SKIG używa pieczęci z nazwą stowarzyszenia.
 8. SKIG może posiadać odznakę członkowską i honorową. Wzory odznak i zasady ich nadawania określa odrębna uchwała Walnego Zebrania.

 

Rozdział II
Cele i zadania SKIG oraz sposoby i formy ich realizacji

§ 3

 1. SKIG ma na celu wszechstronne popieranie działalności gospodarczej i reprezentowania interesów zrzeszonych w nim członków.
 2. SKIG realizuje w szczególności następujące zadania:
  1. reprezentowanie i popieranie interesów gospodarczych i społecznych członków,
  2. utrwalanie więzi środowiskowej, tradycji, obyczajów handlowych oraz postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,
  3. wspieranie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych członków,
  4. udzielanie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej, prawnej i finansowej członków,
  5. oddziaływanie na kształtowania rynku pracy oraz lokalnej polityki gospodarczej i społecznej wspierającej rozwój członków SKIG-u,
  6. inicjowanie wspieranie i rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców,
  7. integrowanie członków wokół działań zmierzających do wszechstronnego, harmonijnego i zrównoważonego rozwoju oraz promocji regionu i jego społeczności,
  8. realizowanie projektów i programów finansowych ze środków Unii Europejskiej oraz pomoc w ich przygotowaniu,
  9. organizowanie i wspieranie działalności szkoleniowej, w tym kształcenia ustawicznego, w zakresie stosunków pracy, ekonomii, prawa, organizacji i najnowszych technologii oraz prowadzenie doradztwa i konsultacji w tym zakresie,
  10. wspieranie innowacyjności i działania na rzecz konkurencyjności oraz zdolności adaptacyjnych zrzeszonych członków,
  11. pozyskiwanie partnerów krajowych i zagranicznych do kooperacji produkcyjnej i technologicznej oraz współpracy handlowej i finansowej,
  12. szerzenie i propagowanie kultury fizycznej i sportu, turystyki, spotkań towarzyskich służących integracji członków.
  13. Podejmowanie działań na rzecz:
   • ożywienia gospodarczego obszaru działania SKIG-u ze szczególnym uwzględnieniem przygranicznego położenia geograficznego w Dolinie Bugu,
   • ochrony i promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i dziedzictwa historyczno-kulturowego,
   • rozwoju turystyki i agroturystyki oraz popularyzacji i rozwoju produktów regionalnych i przedsiębiorczości.
  14. Podejmowanie działań wpływających na stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich, poprawę ich konkurencyjności pod względem zwiększania atrakcyjności miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz aktywizację i współpracę lokalnych środowisk ze szczególnym uwzględnieniem położenia geograficznego w Dolinie Bugu.
  15. Inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie współpracy informacji w zakresie społecznym, gospodarczym, kulturalnym i rekreacyjno-turystycznym, determinującym rozwój obszarów przygranicznych.
  16. Współpraca w zakresie kulturalnym, społecznym, gospodarczym i naukowym z właściwymi instytucjami w kraju i innymi krajami europejskimi.

§ 4

SKIG realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie działalności integracyjnej członków SKIG-u poprzez aktywność kulturową, rekreacyjną i towarzyską,
 2. współpracę z organami władz krajowych, wojewódzkich i samorządowych dotyczących spraw istotnych dla członków SKIG-u,
 3. inicjowanie i opiniowanie założeń i projektów prawa miejscowego i innych aktów organów administracji oraz organów samorządu terytorialnego, a także programów, planów i innych dokumentów publicznych,
 4. udział przedstawicieli SKIG-u w pracach organów doradczych władzy i  administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także innych podmiotów, które, na podstawie odrębnych przepisów mają prawo posiadać swoją reprezentację,
 5. organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, spotkaniach i misjach gospodarczych, odczytach, warsztatach, konkursach, targach, praktykach zawodowych,
 6. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z interesami członków i przepisami ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.). Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków,
 7. działalność o charakterze dobroczynnym i charytatywnym.

Rozdział III
Członkowie SKIG-u, ich prawa i obowiązki

§ 5

 1. Członkostwo SKIG-u jest dobrowolne.
 2. Członkowie SKIG-u dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.

§ 6

Członkiem zwyczajnym SKIG-u może być:

 1. Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych
 2. Przyjęcie członka  zwyczajnego następuje na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 3. O przyjęciu członka zwyczajnego w poczet SKIG-u decyduje Zarząd SKIG-u (zwany dalej ?Zarządem?), który prowadzi również listę członków w SKIG-u. Członkostwo SKIG-u powstaje z chwilą wpisu na listę. Wykreślenie członka z listy potwierdza ustanie członkostwa SKIG-u.
 4. Uchwała o przyjęciu w poczet SKIG-u, bądź odmowie przyjęcia, powinna zapaść nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia przez kandydata deklaracji. Przed podjęciem uchwały Zarząd może zasięgnąć opinii Komisji Dyscyplinarno- Pojednawczej, a także wysłuchać kandydata.
 5. Zarząd odmawia przyjęcia kandydata, który nie daje rękojmi przestrzegania statutu SKIG-u nie spełnia warunków regulaminu przyjęcia w poczet członków SKIG-u, albo w swojej dotychczasowej działalności naruszył zasady etyki zawodowej.
 6. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków SKIG-u z innych uzasadnionych powodów.
 7. W przypadku odmowy przyjęcia do SKIG-u wnioskodawca może odwołać się do Komisji Dyscyplinarno- Pojednawczej.

§ 7

 1. Członkiem wspierającym SKIG może być osoba fizyczna lub prawna, która wyraża wolę współdziałania w realizacji celów i zadań SKIG-u.
 2. Do przyjęcia członka wspierającego stosuje się zasady dotyczące przyjęcia członka zwyczajnego.
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w poczet członków wspierających SKIG w deklaracji powinni określić wysokość pomocy finansowej nie mniejszej niż roczna składka członka zwyczajnego SKIG-u z przeznaczeniem na realizację celów i zadań SKIG-u.

§ 8

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która aktywnie współpracowała ze SKIG- iem, działa na rzecz jego rozwoju albo w inny sposób zasłużyła się dla SKIG-u.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków SKIG-u.

§ 9

 1. Nowo przyjęci członkowie zwyczajni uiszczają opłatę wpisową oraz składkę członkowską, a członkowie wspierający wpłacają kwotę deklarowanej pomocy finansowej w terminie trzech miesięcy od wpisu na listę członków SKIG-u.
 2. Członkowie honorowi nie ponoszą kosztów związanych z przynależnością do SKIG-u.

§ 10

Członkowie SKIG-u mają prawo:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do organów SKIG-u,
 2. uczestniczenia w pracach SKIG-u,
 3. korzystania ze wsparcia SKIG-u we wszystkich sprawach należących do zakresu jego działalności statutowych.
 4. dostępu do wszelkich informacji o pracach SKIG-u.
 5. zgłaszania wniosków dotyczących działalności SKIG-u,
 6. powoływania się na członkostwo w SKIG-u w ramach promocji prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

§ 11

 1. Członkowie SKIG-u są związani postanowieniami niniejszego statutu oraz uchwał organów SKIG-u.
 2. Członkowie zobowiązani są do:
  1. aktywnego udziału w pracach SKIG-u,
  2. terminowego uiszczania składek albo pomocy finansowej,
  3. udzielania organom SKIG-u informacji niezbędnych do jego działalności.

§ 12

 1. Członkowie wspierający mają wszelkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem biernego prawa wyborczego do organów SKIG-u. Członków wspierających nie dotyczą obowiązki określone w § 11 ust.2 pkt.3.
 2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych SKIG-u za wyjątkiem biernego prawa wyborczego do organów SKIG-u. Członków honorowych nie dotyczą obowiązki określone w § 11 ust.2 statutu.

§ 13

 1. Członkostwo SKIG-u ustaje:
  1. w przypadku rozwiązania SKIG-u z dniem jego rozwiązania,
  2. w przypadku złożenia przez członka deklaracji o wystąpienia ze SKIG-u,
  3. uchylania się od płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
  4. z dniem wykluczenia ze SKIG-u.
 2. Pisemną deklarację wystąpienia ze SKIG-u składa się najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem roku kalendarzowego- do dnia 30 czerwca ze skutkiem na koniec roku, w którym złożono deklarację wystąpienia.
 3. Ustanie członkostwa nie rodzi roszczeń do majątku SKIG-u.

Rozdział IV
Organy SKIG-u

§ 14

 1. Organami SKIG-u są:
  1. Walne Zebranie członków SKIG-u,
  2. Zarząd SKIG-u,
  3. Komisja Rewizyjna SKIG-u,
  4. Komisja Dyscyplinarno-Pojednawcza SKIG-u.
 2. Uchwały organów SKIG-u zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, o ile statut nie stanowi inaczej. Przy równej liczbie głosów podczas głosowania uchwał przez Walne Zebranie zarządza się powtórne głosowanie, w przypadku równej liczbie głosów w głosowaniu innych organów rozstrzyga głos prezesa lub przewodniczącego danego organu.
 3. Wybory Prezesa Zarządu, Członków Zarządu, Członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarno- Pojednawczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 4. Kadencja władz SKIG-u trwa 4 lata.

§ 15

 1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą SKIG-u.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania SKIG-u należy:
  1. uchwalanie statutu SKIG-u i jego zmian,
  2. uchwalanie regulaminów, w tym regulaminów organów SKIG-u na wniosek tych organów,
  3. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania SKIG-u,
  4. wybór i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarno- Pojednawczej,
  5. ustalanie na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich i opłaty wpisowej.
  6. uchwalanie budżetu,
  7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu,
  8. rozpatrywanie i zatwierdzania rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarno- Pojednawczej,
  9. udzielanie Zarządowi absolutorium w zakresie zarządzania majątkiem i finansami SKIG-u za dany rok,
  10. udzielanie Zarządowi absolutorium za okres kadencji,
  11. podejmowanie uchwał o przystępowaniu i występowaniu przez SKIG z krajowych i międzynarodowych organizacji. Uchwała w tej sprawie wymaga 2/3 głosów obecnych,
  12. nadawanie godności członka honorowego SKIG-u,
  13. ustalanie wzorów odznaki członkowskiej i honorowej oraz zasad ich nadawania,
  14. rozwiązanie SKIG-u i podejmowanie uchwał ustalającej przeznaczenie i podział majątku SKIG-u,
  15. rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych do kompetencji tego organu w statucie lub regulaminach SKIG-u.

§ 16

 1. W Walnym Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie SKIG-u z prawem głosu, zaś członkowie wspierający i goście zaproszeni z głosem doradczym. Każdy członek posiada jeden głos.
 2. Walne Zebranie może być zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd SKIG-u raz w roku. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Zarząd SKIG-u zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem, listem poleconym i pocztą elektroniczną.
 4. Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych w nim członków SKIG-u, prawidłowo powiadomionych o danym Zebraniu, chyba że statut stanowi inaczej.

§ 17

Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie:

 1. na podstawie własnej uchwały,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek 1/4 liczby członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie nie później niż 3 miesiące od daty wypełnienia wniosku.

§ 18

 1. W skład Zarządu wchodzą:
  1. Prezes zarządu,
  2. 2 Wiceprezesów Zarządu,
  3. Skarbnik,
  4. Sekretarz Zarządu.
 2. Wiceprezesów Zarządu, Skarbnika i Sekretarza Zarządu wybiera ze swego składu Zarząd.
 3. Zarząd działa zgodnie z regulaminem uchwalonym na jego wniosek przez Walne Zebranie.
 4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu co najmniej raz na kwartał.
 5. Prezes zarządu może ponadto zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek dwóch członków zarządu.
 6. Dla ważności posiedzenia wymaga się obecności co najmniej 3 członków Zarządu.

§ 19

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności SKIG-u.
 2. Do kompetencji Zarządu należą sprawy, a w szczególności:
  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania, w tym rocznych i wieloletnich programów działania SKIG-u,
  2. zarządzanie majątkiem i finansami SKIG-u, w tym opracowywanie projektu budżetu SKIG-u i jego realizacja oraz składnie sprawozdań z jego wykonania.
  3. wybór przedstawicieli do reprezentowania SKIG-u w pracach doradczych władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także innych podmiotów, w których na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację,
  4. przyjmowanie i wykluczanie członków ze SKIG-u oraz prowadzenie listy członków  SKIG-u,
  5. opracowywanie planów oraz projektów rocznych i wieloletnich programów działania SKIG-u,
  6. prowadzenie spraw bieżących,
  7. określanie zasad działania Biura SKIG-u i nadzór nad jego działalnością,
  8. SKIG reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu.

§ 20

 1. Komisja Rewizyjna jest Organem Kontrolnym SKIG-u.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad prawidłowym działaniem SKIG-u w okresie między posiedzeniami Walnego Zebrania, a w szczególności sprawuje nadzór nad zarządzaniem majątkiem i finansami SKIG-u oraz wyraża opinię w sprawach określonych w statucie oraz regulaminach.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty SkIG-u, może również żądać wyjaśnień od członków Zarządu.
 3. Komisja Rewizyjna składa ważne sprawozdania na Walnym Zebraniu, oraz wnioskuje o udzielenie Zarządowi absolutorium w zakresie zarządzania majątkiem i finansami SKIG-u w danym roku.

§ 22

 1. Komisja Dyscyplinarno- Pojednawcza jest organem orzekająco- opiniodawczym SKIG-u.
 2. Komisja Dyscyplinarno- Pojednawcza składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie.
 3. Komisja Dyscyplinarno- Pojednawcza wybiera ze swego składu : Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 23

Do kompetencji Komisji Dyscyplinarno- Pojednawczej należy:

 1. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną, dotyczących osób pełniących funkcje we władzach SKIG-u,
 2. orzekanie w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz SKIG-u,
 3. rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków SKIG-u postanowień statutu i nie stosowania się do władz SKIG-u,
 4. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a organami SKIG-u,
 5. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami SKIG-u, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, na podstawie odrębnego regulaminu, uchwalonego na wniosek Komisji Dyscyplinarno- Pojednawczej przez Walne Zebranie.
 6. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami SKIG-u, w zakresie jego działalności statutowej,
 7. wydawanie opinii w sprawach określonych w statucie i regulaminach.

§ 24

 1. Postępowanie przed Komisją Dyscyplinarno- Pojednawczą toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do składnia wyjaśnień.
 2. Komisja Dyscyplinarno- Pojednawcza może wymierzać następujące kary:
  a) upomnienie
  b) nagana
 3. Komisja Dyscyplinarno- Pojednawcza może występować do Zarządu o:
  a) zawieszenie w prawach członka SKIG-u na czas określony
  b) o wykluczenie członka ze SKIG-u.

Rozdział V
Biuro SKIG-u

§ 25

 1. Biuro SKIG-u zapewnia techniczno- administracyjne warunki funkcjonowania organów SKIG-uoraz prowadzi bieżące sprawy SKIG-u.
 2. Pracą Biura SKIG-u może kierować Dyrektor, zatrudniony i zwalniany przez prezesa Zarządu.
 3. Dyrektor Biura SKIG-u może uczestniczyć w posiedzeniach organów SKIG-u z głosem doradczym.
 4. Dyrektor Biura SKIG-u w porozumieniu z Prezesem Zarządu nawiązuje i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Biura.

Rozdział VI
Majątek SKIG-u

§ 26

Majątek SKIG-u powstaje:

 1. ze składek członkowskich, opłat wpisowych oraz pomocy finansowej członków wspierających,
 2. z dotacji i finansowania realizowanych projektów i programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 3. z dochodów z działalności statutowej SKIG-u,
 4. darowizn, spadków i zapisów,
 5. z innych źródeł.

§ 27

SKIG finansuje swoją działalność w oparciu o budżet roczny.

§ 28

 1. Wszystkie przychody i rozchody budżetu SKIG-u muszą być uwidocznione w rocznym sprawozdaniu Zarządu z wykonania budżetu.
 2. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu SKIG-u Zarząd przesyła wszystkim członkom SKIG-u najpóźniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zebrania.

§ 29

Dla ważności oświadczeń woli w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu SKIG-u wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

§ 30

Zasady gospodarki finansowej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie- na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 31

Uchwała o zmianie statutu SKIG-u może być podjęta przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków SKIG-u.

§ 32

 1. Uchwała w sprawie rozwiązania SKIG-u może być podjęta przez walne zebranie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków SKIG-u.
 2. Uchwała w sprawie rozwiązania SKIG-u powinna określić sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek SKIG-u.

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Lista członków założycieli Stowarzyszenia ?Siemiatyckiego Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych? z siedzibą w Siemiatyczach

 1. Mieczysław Swajda
 2. Zbigniew Chrołowski
 3. Przemysław Chraniuk
 4. Elżbieta Daniluk
 5. Elżbieta Tyc
 6. Sławomir Kaliszuk
 7. Stanisław Fleks
 8. Wiesław Leoniuk
 9. Eugeniusz Mudel
 10. Mikołaj Kowalczuk
 11. Bogdan Zaremba
 12. Adam Dawidziuk
 13. Grażyna Wilczyńska
 14. Janina Drewulska
 15. Edward Krasowski
 16. Ryszard Pierlejewski
 17. Jan Gumieniak, zam
 18. Wiesław Gumieniak
 19. Bożena Krzyżanowska
 20. Leon Strębski
 21. Roman Posławski
 22. Ireneusz Ługowski
 23. Jan Zalewski
 24. Leokadia Żornaczuk
 25. Alina Dzikowska

Przewodniczący Zebrania Założycielskiego

Mieczysław Swajda

 
    PATRONAT HONOROWY    PATRONAT MEDIALNY
          Patronat marszalek woj          

        

Copyright ? 2005-2013 Skig.pl Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych w Siemiatyczach

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.

wykonanie -